Privacyverklaring

Wecycle respecteert uw privacy bij het bezoeken van deze website (hierna: actiepagina). Bij bezoek van de actiepagina en het invullen van uw gegevens voor deelname aan de actie verwerkt Daily Dialogues ten behoeve van Wecycle uw persoonsgegevens, deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en overeenkomstig wet- en regelgeving. Wecycle is een verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en daarom bepaalt Wecycle welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze dit gebeurd en met welk doel.

Voor de verwerking van de gegevens heeft Wecycle gebruik gemaakt van een bewerker, zijnde Daily Dialogues.

De persoonsgegevens die u op onze site invult, worden uitsluitend gebruikt voor het hieronder aangegeven doel. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is:

1. Deelname registreren, valideren en bij eventuele winst de mogelijkheid verschaffen om contact met u op te nemen.

Grondslag van de verwerking

De gegevens die u invult op de actiepagina worden verwerkt op basis van uw toestemming als bedoeld in artikel 8 sub a Wbp. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het doel te bereiken en om ervoor te zorgen dat de winnaars, de beschikbaar gestelde prijs ook daadwerkelijk ontvangen.

Soort gegevens

Wecycle en haar bewerker verwerken de door u opgegeven persoonsgegevens bij uw deelname aan de actie. Hierbij registreren Wecycle en haar bewerker slechts de noodzakelijke gegevens om het doel van de actie te bereiken.

Beveiliging

Wecycle en haar bewerker hebben passende maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u zelf invult op onze actiepagina worden uiterlijk (50) vijftig dagen na het verstrijken van de actie op een deugdelijke en duurzame wijze verwijderd, overeenkomstig de actievoorwaarden.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wecycle en haar bewerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl).

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wecycle en haar bewerker kunt u deze stellen via info@wecycle.nl.